W dniu 10 listopada 1995 roku Urząd Wojewódzki przy współudziale Biura Związków Sportowych (działającego przy Okręgowym Związku Kolarskim), zorganizował spotkanie z Prezesami Okręgowych (Wojewódzkich) Związków Sportowych, działających na terenie Województwa Łódzkiego.

W spotkaniu tym brało udział 20 Prezesów Okręgowych (Wojewódzkich) Związków Sportowych województwa łódzkiego.

Omawiana była działalność sportowa w województwie łódzkim od momentu likwidacji Wojewódzkiej Federacji Sportu (27 lipca 1990 r.).

Zebrani postanowili powołać Stowarzyszenie ogólnowojewódzkie, pod nazwą Wojewódzka Rada Związków Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.

W lutym 1996 roku został złożony wniosek Komitetu Założycielskiego do Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, celem zarejestrowania Stowarzyszenia.

Logo Wojewódzkiej Rady Związków Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej (1996-2001)

Decyzją z dnia 29 lutego 1996 roku, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, wpisał do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej Wojewódzką Radę Związków Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, pod numerem „238”.

   

14 marca 1996 roku odbyło się Walne Zebranie Wyborcze, na którym został przyjęty Statut Wojewódzkiej Rady Związków Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej oraz wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w dniu 09.04.2001 roku, uchwalił zmianę Statutu i nazwę Stowarzyszenia na: „Wojewódzką Federację Związków Sportowych w Łodzi”.

Logo Wojewódzkiej Federacji
Związków Sportowych (2001-2005)

   
16 marca 2005 roku odbył się Walny Zjazd Delegatów Federacji, na którym wybrano nowe władze stowarzyszenia, oraz zmieniono nazwę z „Wojewódzkiej Federacji Związków Sportowych w Łodzi” na „Łódzką Federację Sportu” – nazwa Stowarzyszenia obowiązuje do chwili obecnej.

Logo Łódzkiej Federacji Sportu
(2005-do chwili obecnej)

   

Na początku swej działalności biuro stowarzyszenia funkcjonowało nieodpłatnie w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

Zgodę na zajmowanie pomieszczeń wydał Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Siedziba Federacji w latach 1996-1999

Od marca 1999 roku, w związku z przejęciem pomieszczeń przez Wydział Finansowy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Wojewódzka Rada wynajęła pomieszczenia należące do Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Jaracza 11.

W pomieszczeniach tych znalazło swoje miejsce na działalność statutową i biurową 18 wojewódzkich związków sportowych.

Siedziba Federacji w latach 1999-2004

 Od lutego 2004 roku Federacja przeniosła się do pomieszczeń w budynku należącym do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego przy ul. Kamińskiego 7/9, gdzie przebywa do chwili obecnej.

Od 2004 roku w pomieszczeniach przy ul. Kamińskiego znalazło swoją siedzibę 16 wojewódzkich związków.

 

Siedziba Federacji od 2004 do dziś

Koniec 2013 roku przyniósł zmiany w finansowaniu sportu i systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży wprowadzone przez Ministerstwo Sportu i Turystki. Rzutowało to również na wysokość dofinansowania realizacji zadań z Województwa Łódzkiego. Znaczne zmniejszenie środków finansowych wpłynęło na działalność organizacyjną i biurową Federacji. Zmusiło to Zarząd Federacji do zrezygnowania ze znacznej powierzchni zajmowanych pomieszczeń oraz naliczenia kosztów podnajmu pomieszczeń zajmujących przez Związki w siedzibie Federacji.

 

Część Związków Sportowych przeniosło się do innych lokalizacji (4 Związki Sportowe), część Związków zlikwidowała swoją działalność biurową deklarując jedynie korzystanie z adresu siedziby Federacji (7 Związków Sportowych). Pozostałe Związki odpłatnie zajmują jeden pokój w biurze Federacji (5 – Związków Sportowych).

16 marca 2005 roku odbył się Walny Zjazd Delegatów Federacji, na którym podjęto Uchwalę o nadaniu godności Honorowego Prezesa, Panu Donatowi Budzyńskiemu (założyciel i Prezes Federacji w latach 1996- 2000), oraz godność Honorowego Członka niżej wymienionym osobom:

  • Stanisław Witaszczyk –wówczas Marszałek Województwa Łódzkiego;
  • Dorota Biskupska–Neidowska – wówczas Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji i Sportu, Sejmiku Województwa Łódzkiego;
  • Marek Mazur – wówczas Prezes Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych;
  • Sylwester Pawłowski – Prezes Szkolnego Związku Sportowego;
  • Bogusz Kuświk – Dyrektor Biura Sz. Z. S;
  • Mieczysław Nowicki – wówczas Dyrektor Wydziału Sportu, Urzędu Miasta Łodzi;
  • Jerzy Głuszczak – Współzałożyciel Federacji, Wiceprezes Federacji w latach 1996 – 2000, Pełnomocnik Zarządu Federacji w latach 2000 – 2004.

W dniu 6 kwietnia 2009 roku delegaci Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego nadali godność Honorowego Prezesa Łódzkiej Federacji Sportu Panu Bogusławowi Adamskiemu, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu w latach 2000 -2009.

W dniu 07 listopada 2013 roku, delegaci Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, nadali godność Honorowego Członka Łódzkiej Federacji Sportu Panu Witoldowi Stępniowi, który pełnił  w tym czasie funkcję Marszałka Województwa Łódzkiego, Panu Dariuszowi Klimczakowi, który pełnił w tym czasie funkcję Członka Zarządu, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, oraz Panu Włodzimierzowi Narczyńskiemu, który w latach 2009 -2013 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. organizacyjnych Zarządu Łódzkiej Federacji Sportu, a od początku istnienia Łódzkiej Federacji Sportu był członkiem Zarządu.