Tekst jednolity Statutu

uwzględniający zmiany wprowadzone na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 27.12.2017 r.

 

STATUT
ŁÓDZKIEJ FEDERACJI SPORTU

 

 

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

 

§ 1

 1. Związek Stowarzyszeń Łódzka Federacja Sportu zwana dalej „FEDERACJĄ”, jest interdyscyplinarnym związkiem związków sportowych oraz klubów sportowych spełniających warunki członkostwa określone w Statucie.
 2. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Miasto Łódź.

 

§ 2

 1. Federacja opiera się na zasadach dobrowolności, samorządności, trwałości zrzeszenia.
 2. Federacja realizuje cele niezarobkowe. Wszelkie dochody Federacji przeznaczane są na realizację jej celów statutowych.

 

§ 3

 1. Federacja działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów prawa obowiązujących w zakresie jej działalności.
 2. Federacja posiada osobowość prawną.
 3. Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, związków i zrzeszeń o podobnym zakresie działania.

§ 4

Federacja samodzielnie określa programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swej działalności.

 

§ 5

 1. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 2. Dla realizacji swoich celów statutowych Federacja może zatrudnić pracowników.
 3. Pracownikami zatrudnionymi przez Federację, do prowadzenia określonych spraw mogą być również członkowie związków sportowych lub klubów sportowych wchodzących w skład Federacji.
 4. Prezes i członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Federację tylko w następujących przypadkach:
  1. do prowadzenia spraw, których realizacja wykracza poza obowiązki wynikające z pełnionej społecznie funkcji,
  2. w sytuacji, gdy praca wykonywana na rzecz Federacji przez osobę funkcyjną odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.

 

§ 6

Federacja może używać pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną.

 

§ 7

Federacja może współpracować z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacjami sportowymi,  społecznymi i innymi podmiotami.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 8

Celem Federacji jest:

 1. promocja, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Województwa Łódzkiego, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
 2. opracowanie kryteriów podziału środków finansowych niezbędnych dla rozwoju i funkcjonowania poszczególnych dyscyplin sportowych,
 3. inspirowanie nowoczesnych rozwiązań metodyczno – szkoleniowych,
 4. pomoc w przygotowaniu reprezentacji Województwa Łódzkiego do udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportu i innych zawodach rangi krajowej lub międzynarodowej,
 5. sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i organizacyjnej nad swoimi członkami,
 6. opracowywanie zbiorczych sprawozdań i analiz z działalności członków Federacji,
 7. realizowanie zadań publicznych oraz własnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności rozwoju sportu dzieci i młodzieży na terenie całego kraju i Unii Europejskiej oraz koordynowanie działań wszystkich stowarzyszeń i organizacji członkowskich, a także ochrona praw i interesów swoich członków, oraz wychowywanie młodzieży przez sport i turystykę, uwzględniając przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, w szczególności narkomanii i alkoholizmowi,
 8. współdziałanie w programowaniu, koordynacji, przygotowaniu i zabezpieczeniu, opieki lekarskiej, badań diagnostycznych, a także wprowadzanie bezpiecznych środków farmakologicznych niezbędnych do rozwoju dzieci i młodzieży, bądź używanych   do regeneracji i odnowy biologicznej wynikających z procesu szkoleniowego i specyfiki danej dyscypliny sportowej,
 9. programowanie systemu wychowawczego oraz zasad fair play, zwalczanie wszelkich wynaturzeń, a w szczególności dopingu w sporcie,
 10. tworzenie warunków dla rozwoju bazy sportowej,
 11. realizowanie lub współdziałanie w prowadzeniu działalności z zakresu sportu i turystyki osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku,
 12. udział w działalności organizacji krajowych i międzynarodowych,
 13. prowadzenie działalności w zakresie niepublicznych szkół sportowych, Szkół Mistrzostwa Sportowego, ośrodków rekreacyjnych, specjalistycznych, turystycznych lub innych związanych z upowszechnieniem i rozwojem kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 14. wszelkie inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych Federacji.

 

§ 9

Cele wskazane w postanowieniu § 8 Federacja może realizować we własnym zakresie lub za pośrednictwem związków sportowych, klubów sportowych oraz względnie innych podmiotów działających na terenie woj. łódzkiego, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

 

§ 10

 1. Federacja realizuje swoje cele przez:
  1. organizowanie oraz współudział w przeprowadzaniu imprez sportowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
  2. uzyskiwanie środków materialnych potrzebnych do rozwoju kultury fizycznej i sportu,
  3. nadzór nad właściwą gospodarką finansami przekazanymi na realizację zadań zleconych,
  4. prowadzenie biura i zapewnienie obsługi administracyjnej oraz finansowo – księgowej jej członkom,
  5. reprezentowanie swoich członków wobec władz państwowych i samorządowych,
  6. organizowanie doszkalania i szkolenia: trenerów, instruktorów sędziów i innych osób działających w sporcie, w tym poprzez współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami oraz wydawanie odpowiednich publikacji,
  7. opiniowanie kierunków rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki,
  8. prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej związanej z kulturą fizyczną, sportem i turystyką,
  9. programowanie, opracowywanie i wydawanie wytycznych w zakresie organizacji sportu i turystyki,
  10. planowanie i rozliczanie akcji szkoleniowych, zawodów i imprez o charakterze sportowym, a także składanie sprawozdań rzeczowo-finansowych ich zleceniodawcom,
  11. podejmowanie innych działań niezbędnych do realizacji celów statutowych, w tym pozyskiwanie środków finansowych.
 2. Federacja prowadzi działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w następującym zakresie:
  1. działalność o charakterze nieodpłatnym wymienioną w § 10 pkt 1 ,
  2. działalność o charakterze odpłatnym wymienioną w § 10 pkt 1

 

§ 11

 1. Federacja w zakresie swej działalności może realizować zarówno zadania własne, jak i zlecane przez organy administracji państwowej lub organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty.
 2. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, lecz uzyskany ewentualny dochód jest w całości skierowany na działalność statutową. Decyzję w przedmiocie podjęcia, jak i rodzaju działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

 

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE FEDERACJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 12

Członkowie Federacji dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych 

§ 13

 1. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być:
  1. związki sportowe o zasięgu wojewódzkim, które działają nieprzerwanie przez okres 3 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków,
  2. kluby sportowe, które nie posiadają własnego związku sportowego o zasięgu wojewódzkim, działające nieprzerwanie przez okres 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków.
 2. W poczet członków zwyczajnych Federacji mogą zostać przyjęte także związki sportowe o zasięgu wojewódzkim lub kluby sportowe, które prowadzą działalność przez okres krótszy niż określony w postanowieniu ustępu powyższego, mogące się wykazać istotnymi osiągnięciami klubu lub klubów zrzeszonych w danym związku sportowym w zakresie szkolenia zawodników.
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje podejmując stosowną uchwałę Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia, do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w postanowieniu ustępu 1 lub 2.
 4. Członkami wspierającymi Federacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby prawne, krajowe i zagraniczne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie lub cudzoziemcy. Wymienione podmioty mogą zostać członkami wspierającymi o ile są zainteresowane realizacją celów Federacji, zadeklarują pisemnie wspieranie działalności Federacji organizacyjnie, finansowo, rzeczowo lub w inny sposób, oraz zostaną przyjęte przez Zarząd Federacji na podstawie uchwały.
 5. Godność członka honorowego, w szczególności Honorowego Prezesa nadaje w formie uchwały Walne Zebranie Delegatów osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Federacji i sportu w województwie.

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni Federacji mają prawo do:
  a. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Federacji, przy czym czynne prawo wyborcze może być realizowane poprzez wybór delegatów,
  b. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Federacji.
 2. Członkowie honorowi oraz osoby posiadające godność Honorowego Prezesa, posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego, a także zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 3. Członkowie wspierający posiadają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni Federacji są zobowiązani do:
  1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego w Województwie Łódzkim, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
  2. przestrzegania postanowień Statutu, wydanych regulaminów oraz uchwał Zarządu Federacji,
  3. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości określonej przez Walne Zebranie Delegatów Federacji.
 2. Członkowie wspierający zobowiązani są w szczególny zadeklarowany sposób przyczyniać się do realizacji celów statutowych Federacji.
 3. Członkowie honorowi zobowiązani są do:
  1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego w Województwie Łódzkim, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
  2. przestrzegania postanowień Statutu, wydanych regulaminów oraz uchwał Zarządu Federacji.

 

 § 16

 1. Utrata członkostwa w Federacji następuje przez wykreślenie lub wykluczenie członka.
 2. Wykreślenie członka dokonywane jest przez Zarząd Federacji w następujących wypadkach:
  1. rezygnacji z członkostwa zgłoszonej przez członka na piśmie do Zarządu Federacji,
  2. likwidacji członka Federacji,
  3. śmierci członka wspierającego, członka honorowego oraz osoby posiadającej godność Honorowego Prezesa.
 3. Wykluczenia członka Federacji dokonuje Zarząd Federacji w następujących przypadkach:
  1. rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz Federacji,
  2. zalegania ze składkami członkowskimi za okres przekraczający 3 miesiące,
  3. popełnienia czynu, który godzi w dobre imię Federacji.
 4. Od uchwały Zarządu Federacji w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo pisemnego odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu członka. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Rozpatrzenie odwołania następuje na kolejnym Walnym Zebraniu Delegatów, którego uchwała jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FEDERACJI

 

§ 17

Władzami Federacji, są:

 1. Walne Zebranie Delegatów,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Prezydium Zarządu.

 

§ 18

 1. Kadencja władz Federacji trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Do władz Federacji wchodzą osoby, które kolejno otrzymały najwyższą liczbę głosów.
 2. Uchwały władz Federacji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

 

§ 19

 1. Władzom Federacji przysługuje prawo kooptacji członków do swojego składu w przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Federacji, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz o więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru należy w terminie do 3 miesięcy dokonać ponownego wyboru danej władzy Federacji.

 

§ 20

 1. Prezesem Federacji wybranym w odrębnym głosowaniu oraz członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej Federacji mogą być wyłącznie osoby będące delegatami na Walne Zebranie Delegatów, na którym dokonuje się wyboru ww. organów.
 2. W przypadku ustąpienia, zawieszenia lub niemożności pełnienia funkcji prezesa w Zarządzie, Zarząd powierza pełnienie tej funkcji wiceprezesowi lub sekretarzowi lub innemu członkowi Zarządu pochodzącemu z wyboru, na czas do następnych wyborów do władz. W przypadku ustąpienia prezesa z funkcji zostaje on nadal członkiem Zarządu, w innym przypadku Zarządowi przysługuje prawo opisane w § 19 ust. 1.
 3. Osoba, której nadano godność Prezesa Honorowego nie może kandydować do Władz Federacji ani być delegatem na Walne Zebranie Delegatów.

 

§ 21

 1. Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zebranie Delegatów zwoływane przez Zarząd.
 2. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów co dwa lata jest zwoływane jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

 1. uchwalenie generalnych kierunków działalności Federacji opracowanych w uzgodnieniu z władzami administracyjnymi i samorządowymi,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. podejmowania na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium dla członków Zarządu,
 4. wybór Prezesa Federacji
 5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. określenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w granicach wskazanych w Statucie,
 7. nadawanie godności Prezesa i Członka Honorowego,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Federacji w sprawie wykluczenia członka Federacji,
 9. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 10. podejmowanie Uchwał o rozwiązywaniu się Federacji,
 11. decydowanie o wszelkich sprawach stowarzyszenia, dla których statut nie ustala kompetencji dla innych władz Federacji.

 

§ 23

 1. W Walnym Zebraniu Delegatów Federacji biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych wybrani zgodnie z następującymi zasadami:
   1. okręgowym (wojewódzkim) związkom sportowym, które posiadają zrzeszonych do 15 klubów oraz klubom sportowym nieposiadającym własnych okręgowych (wojewódzkich) związków sportowych przysługuje 1 mandat delegata,
   2. okręgowym (wojewódzkim) związkom sportowym, które posiadają zrzeszonych powyżej 15 klubów przysługują 2 mandaty delegatów,
  2. z głosem doradczym – członkowie władz Federacji, którzy nie zostali wybrani na delegatów, członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście, osoby posiadające godność Honorowego Prezesa.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów członkowie zwyczajni, honorowi oraz zaproszeni goście są zawiadamiani przez Zarząd na piśmie lub w inny skuteczny sposób (np. e-mailem), co najmniej na 14 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania Delegatów.
 3. Wskazanie delegatów przez członków zwyczajnych Federacji następuje każdorazowo na 7 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Delegatów.

 

 § 24

 1. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Walne Zebranie Delegatów ma prawo podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę delegatów.

 

§ 25

Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

 

§ 26

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane na skutek:
  1. uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
  2. wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. wniosku zgłoszonego, przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Federacji.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami,  dla których zostało zwołane.

 

§ 27

 1. Zarząd składa się z od 9 do 11 członków wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów w tym wybranego zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Prezesa Federacji zwanego dalej „Prezesem”, który przewodniczy pracom i posiedzeniom Zarządu.
 2. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia wyboru jego członków i jest zwoływane przez Prezesa.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd zobowiązany jest wybrać ze swego grona Prezydium Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się, nie rzadziej niż raz na kwartał najpóźniej do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał. Zakres działania organizacji oraz trybu pracy Zarządu określa uchwalony przez Zarząd regulamin.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jego członków. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos także w trybie pisemnym, albo drogą elektroniczną. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 28

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
  2. zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów,
  3. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych oraz międzynarodowych,
  4. prowadzenie spraw Federacji i reprezentowania jej na zewnątrz,
  5. powołanie Prezydium Zarządu spośród jego członków,
  6. podejmowanie decyzji związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
  7. występowanie do Walnego Zebrania Delegatów o przyznanie tytułu członka honorowego Federacji lub honorowego prezesa Federacji,
  8. powołanie Dyrektora Biura Federacji,
  9. uchwalanie planów pracy i planów finansowych,
  10. podejmowanie uchwał o przyjęciu lub wykreśleniu członka zwyczajnego lub wspierającego z Federacji a także o ich wykluczeniu z Federacji,
  11. zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji,
  12. ocena działalności sportowej i finansowej członków Federacji,
  13. realizowanie polityki władz rządowych i samorządowych w zakresie rozwoju i finansowania, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
  14. zatwierdzanie schematu organizacyjnego Biura,
  15. powoływanie i odwoływanie komisji i zespołów problemowych, oraz ustalania dla nich regulaminów działania,
  16. ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich, a także podejmowanie uchwał o odstąpieniu lub częściowym obniżeniu wysokości składek członkowskich,
  17. nagradzanie i wyróżnianie działaczy, trenerów, sędziów i zawodników,
  18. podjęcie decyzji w formie uchwały o rodzaju i rozpoczęciu działalności gospodarczej.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Federacji oraz odbierania oświadczeń kierowanych do Federacji upoważnionych jest dwóch członków Prezydium Zarządu działających łącznie.
 3. Członkom stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od uchwał Zarządu do Komisji Rewizyjnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, za pośrednictwem Zarządu.
 4. W czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy Federacją i członkiem Zarządu, Federację reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.

 

§ 29

Poza innymi kompetencjami przyznanymi Prezesowi Zarządu mocą niniejszego Statutu, do jego kompetencji należy:

 1. kierowanie pracami Zarządu i Prezydium Zarządu,
 2. zwoływanie posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu,
 3. wyznaczanie członka Zarządu zastępującego Prezesa w czasie jego nieobecności lub niemożności udziału w pracy Federacji,
 4. wnioskowanie do Zarządu o zatrudnienie członka Zarządu na podstawie umowy o pracę i określenie jego kompetencji.

 

§ 30

 1. Zarząd na wniosek Prezesa wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu.
 2. W skład Prezydium Zarządu wchodzą: Prezes, 1-2 Wiceprezesów, Sekretarz Zarządu i Członkowie Prezydium.
 3. Prezydium Zarządu w okresie między posiedzeniami Zarządu posiada uprawnienia Zarządu Federacji zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Federacji.
 4. Prezydium Zarządu decyduje o wewnętrznej strukturze Biura i obsadzie personalnej na poszczególnych stanowiskach.
 5. Prezydium odpowiada przed Zarządem Federacji za podjęte w jego imieniu decyzje. Prezydium ma obowiązek przedkładania sprawozdań z podjętych decyzji na każdym posiedzeniu Zarządu Federacji.
 6. Zebrania Prezydium odbywają się w miarę potrzeby między posiedzeniami Zarządu.
 7. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

 

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna Federacji składa się z od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i 2 jego zastępców.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza raz w roku kontrolę całokształtu działalności Federacji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
 3. Komisja Rewizyjna rozpatruje co roku sprawozdanie finansowe Federacji i sprawozdanie z działalności Zarządu oraz podejmuje stosowne uchwały w przedmiocie ich zatwierdzenia.
 4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielanie Zarządowi absolutorium.
 5. Protokoły z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi Federacji.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Federacji z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Federacji z głosem doradczym.
 8. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która:
  1. nie jest członkiem Zarządu.
  2. nie pozostaje z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, wspólnym pożyciu lub stosunku podległości z tytułu zatrudnienia lub z innego tytułu,
  3. nie była karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane        z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 32

 1. Obsługę administracyjną Federacji prowadzi Biuro Federacji.
 2. Biuro Federacji działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
 3. Dyrektor Biura Federacji jest powołany przez Zarząd, a swoje obowiązki realizuje na podstawie odrębnej umowy o pracę. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie biura, za wykonanie uchwał i decyzji Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE FEDERACJI

 

§ 33

Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i inne prawa majątkowe.

 

§ 34

 1. Środki finansowe mogą być pozyskiwane z zachowaniem obowiązujących przepisów i pochodzą z:
  1. dotacji, subwencji,
  2. darowizn,
  3. składek członkowskich.
  4. ruchomości i środków finansowych przekazanych w użyczenie, dzierżawę lub na własność przez inne podmioty,
  5. dochodów z majątku Federacji,
  6. spadków i zapisów oraz może korzystać z ofiarności publicznej.
 2. Dochody uzyskane bezpośrednio przez członków Federacji stanowią ich wyłączną własność.

 

§ 35

Federacja gospodaruje majątkiem i funduszami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 36

Federacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do swoich członków, pracowników Biura Federacji a także osób będących ich bliskimi.
 2. Przekazywać majątku na rzecz członków Federacji, pracowników Biura Federacji a także osób będących ich bliskimi, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków, pracowników Biura Federacji a także osób będących ich bliskimi, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykonanie wynika ze statutowego celu Federacji.
 4. Do osób bliskich zalicza się: współmałżonka, krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia, powinowatego w linii bocznej do II stopnia, osobą związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę pozostającą w faktycznym pożyciu.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 37

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Federacji podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Federacji określi sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Federacji.

 

§ 38

Likwidator po zakończeniu swojej działalności składa Sądowi rejestrowemu wniosek o wykreślenie Federacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 39

Interpretacja niniejszego Statutu należy w kompetencji Zarządu Federacji, a w przypadku wniesionych odwołań do Walnego Zebrania Delegatów.