Zgodnie z art. 13  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych  jest Łódzka Federacja Sportu z siedzibą w Łodzi przy ul. Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 7/9. 

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Łódzką Federację   w celu jak poniżej:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

 

Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej Federacji.  art.6 ust 1  lit. c)  RODO

-  Przez okres zatrudnienia oraz  przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych pracownika dotyczących zatrudnienia.

-  6 lat dla pozostałych dokumentów finansowych.

Prowadzenie zatrudnienia w Federacji. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  Do czasu zakończenia procesu rekrutacji
Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentami (dostawcami towarów i usług).  Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 6 lat

Wspieranie zadań realizowanych przez  związki sportowe  w zakresie tworzenia i prowadzenia kadr  wojewódzkich, w tym:

- zawieranie umów cywilno-prawnych z trenerami i instruktorami prowadzącymi kadry wojewódzkie,·     

- prowadzenie wykazu członków kadr wojewódzkich.

Art. 6 ust. 1 lit b) Art. 6 ust. 1 lit c)Art. 6 ust. 1 lit e) RODO 

- Przez czas trwania umowy.

- 6 lat dla dokumentów finansowych

Realizacja zadań powierzonych,w tym:

- realizacja programów

- organizacja imprez sportowych

Art. 6 ust. 1 lit c) RODOArt. 6 ust. 1 lit e) RODO

- Przez czas trwania projektu

- 6 lat dla dokumentów   finansowych.

Wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Przez okres ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, będą:

  • podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
  • kancelarie prawne w ramach obsługi prawnej Federacji,
  • Urząd Marszałkowski w Łodzi,
  • Urząd Miasta Łodzi,
  • ubezpieczyciele,
  • banki,
  • podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych (firma informatyczna),
  • Ministerstwo Sportu,
  • federacje sportowe, związki sportowe, stowarzyszenia, kluby i organizacje sportowe,
  • kontrahenci Federacji (dostawcy towarów i usług) w tym podmioty zarządzające obiektami sportowymi.

 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych swoich i dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie.

 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lub wymogiem ustawowym w zależności od celu przetwarzania.  Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odrzuceniem podania, odmową realizacji umowy, odmową udziału w imprezie lub zawodach sportowych.

 

6. Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym  celu niż ten, w jakim zostały zebrane.

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.